jQuery Slider
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hiện tại, việc tải về hóa đơn điện tử của khách hàng thường hay xảy ra lỗi không thể tải được do các trình duyệt internet thường được thiết lập mặc định chặn Pop-up Blocker. Những mô tả dưới đây được áp dụng trên các trình duyệt Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (IE).

Sau khi đăng nhập xem hóa đơn, chọn Tra cứu -> Hóa đơn điện tử